Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY URČENÉ KUPUJÍCÍM

společnosti Goldpress s.r.o. se sídlem Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno
identifikační číslo: 26932911, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46304

 

Název: Goldpress s.r.o.
Název e-shopu: originalnioznameni.cz, tiskoznameni.cz, goldpress.cz, tisknovorocenek.cz, coolparty.cz
Sídlo: Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno
IČ: 269 32 911
DIČ: CZ26932911
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46304
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bankovní spojení: 2113431009/2700

Provozní doba:
PO - PÁ od 8.00-16.00 hod (po telefonické domluvě možno i jinak)
SO a NE zavřeno

Adresa pro doručování: Goldpress s.r.o., se sídlem Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno

Adresa elektronické pošty: goldpress@goldpress.cz

Informace o tisku a výrobě svatebních tiskovin na straně dodavatele, o obchodu a marketingu a o fakturaci, Vám rádi sdělíme na telefonních číslech: 548 216 975, 603 216 631.

 

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Goldpress s.r.o., se sídlem Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno, identifikační číslo: 26932911, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46304 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“), a to na základě on-line objednávek zboží prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího. Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na internetových adresách www.originalnioznameni.cz,www.goldpress.cz,www.tiskoznameni.cz,www.tisknovorocenek.cz,www.coolparty.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“), a v jiných uzavřených obchodních případech (řádná dodávka zboží a následná fakturace). Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nenakupuje zboží u prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele („dále jen „spotřebitel“). Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nakupuje zboží u prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o podnikatele (dále jen „podnikatel“). Pokud je zákazníkem právnická osoba anebo pokud zákazník uvede při koupí zboží své identifikační číslo, považuje se pro účely kupní smlouvy vždy za podnikatele.

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěných na adresách www.tiskoznameni.cz, www.goldpress.cz, www.originalnioznameni.cz, www.tisknovorocenek.cz, www.coolparty.cz (každá z těchto adres dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nebude-li s prodávajícím v konkrétním případě ujednáno jinak, lze kupní smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového  rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že jím uvedené údaje v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Za předpokladu, že kupující (byť i v nedbalosti) umožní využívání zákaznického účtu třetím osobám, je vázán všemi právními úkony učiněnými těmito třetími osobami vůči prodávajícímu prostřednictvím tohoto jeho účtu.

5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam „hotového“ zboží nabízeného prodávajícím k prodeji (tj. v rámci uvedené ceny nelze zboží upravit dle požadavků kupujícího“) – (dále jen „zboží bez potisku“), seznam zboží, které prodávající vyrábí kupujícímu na zakázku (dále jen „zboží s potiskem“) a seznam setů zboží (tj. zboží, které je možno zakoupit v souboru). Set zboží může být tvořen jak zbožím s potiskem, tak i bez potisku. U každého zboží je uvedena kupní cena jednoho kusu, balení. Ceny nabízeného zboží, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cena zboží nezahrnuje náklady za doručení zboží kupujícímu. Ke zboží s potiskem jsou prodávajícím účtovány další poplatky, které jsou blíže popsány na webových stránkách prodávajícího. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit, či odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (=emailovou adresu) kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. U zboží vyráběného kupujícímu na zakázku (tj. u zboží s potiskem) je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího předem přiměřenou zálohu.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2. Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také následující náklady s balením a dodáním zboží určené dle ceníku prodávajícího zveřejněné na shora uvedených webových stránkách prodávajícího. Zboží může být kupujícímu doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních či zásilkových služeb, popř. si je kupující může vyzvednout na provozovně prodávajícího. Adresa provozovny prodávajícího je zveřejněna na webovém rozhraní obchodu. Pokud si kupující zvolí úhradu kupní ceny bezhotovostně předem na účet prodávajícího, je povinen uhradit poštovné a balné předem spolu s kupní cenou. Není-li dále uvedeno výslovně něco jiného, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, že si kupující vybere platbu předem, je kupní cena splatná formou bezhotovostní platby do  1 pracovního dne od obdržení faktury. Zboží je odesíláno zpravidla:

Nejdéle je zboží odesíláno do 14 dnů od shora uvedených termínů, není-li na hlavní stránce webových stránek prodávajícího uvedeno jinak – např. v případě celozávodní dovolené. Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány předáním zakázky proti hotovostní úhradě nebo zaslány na dobírku. Kupující bere na vědomí, že mu prodávající není povinen vydat zboží předtím, než kupující v plné výši uhradí kupní cenu zboží včetně veškerých poplatků.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Za předpokladu, že kupující neuvede variabilní symbol platby nebo jej neuvede správně, bere kupující na vědomí, že prodávající nezjistí, že kupní cena byla kupujícím uhrazena.

5. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, může prodávající zaslat kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ustanovení tohoto článku je určeno výhradně pro kupujícího – spotřebitele. Kupující podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tj. zejména u zboží s potiskem). Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze do doby zahájení prvních grafických prací. První grafické práce jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno  do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího:   Goldpress s.r.o., Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno. Kupující může při odstoupení od smlouvy využít přiložený vzorový formulář.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 0bchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy hradí kupující. To platí i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno prostřednictvím poštovní cesty.

5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není oprávněn vracet kupujícímu peněžní prostředky, dokud zboží neobdrží anebo mu kupující řádně neprokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem nežli mu byly uhrazeny jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody vůči kupujícímu je splatná v den následující, kdy prodávající zjistí, že vrácené zboží vykazuje poškození. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího, či písemně na adresu kupujícího uvedenou taktéž v tomto zákaznickém účtu.

8. Kupující bere na vědomí, že v případě jeho odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

6. Přeprava a dodání zboží

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je jiný způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč/den nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedeném v předchozí větě, je však kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným pokusem o doručení zboží kupujícímu (zejména poštovné a balné) a dále náklady spojené s vrácením kupní ceny kupujícímu, pokud došlo k úhradě předem.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem – tj. před opětovným odesláním zásilky.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dokladu o převzetí od  přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Expediční výlohy dodavatel fakturuje k celkové ceně zakázky. Vychází přitom z platného ceníku České pošty nebo jiného, v objednávce zvoleného dopravce. Zásilky Českou poštou dodavatel zasílá jako tzv. „Balíky do ruky", který je dle obchodních podmínek přepravce doručen zpravidla následující pracovní den po dni podání, ne však později než 7 dnů ode dne podání. Pokud si kupující zvolí jiného přepravce z nabídky, potom se doba doručení i cena přepravy odvíjí od daných přepravních podmínek vybraného přepravce. V expedičních výlohách je již zahrnuta cena balného ve výši 12,10 Kč včetně DPH.

 

7. Odpovědnost za vady

1. Reklamace - právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv, kde se jedná o zboží osobní povahy. Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze do doby zahájení prvních grafických prací.  První grafické práce jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady a to osobně v jeho sídle na adrese Úlehlova 3088/6, 628 00 Brno, poštou na adresu sídla, telefonicky nebo e-mailem. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložený fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu. Reklamace přijímá na straně dodavatele paní Blanka Pajpachová, e-mailový kontakt: goldpress@goldpress.cz, telefonický kontakt: 548 217 142, 603 216 631.  Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu a vyřízení reklamace e-mailovou zprávou nebo telefonicky. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu po předchozí dohodě. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze reklamaci u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající písemně poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se na zboží vyskytla vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.  Lhůtu pro uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na charakter a vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání. 

4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. V případě reklamace zboží e-mailem, telefonicky či poštou bude reklamované zboží zasláno kupujícímu poštou. V případě, že reklamace byla uplatněna kupujícím přímo v sídle prodávajícího je kupující povinen převzít si reklamované zboží v sídle prodávajícího do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena.

5. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

6.  Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.  Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na opravu, dodání nového zboží, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).  Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Právo na opravu, dodání nového zboží, výměnu části, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně poštovného a balného).

2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Oobčanského zákoníku.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název firmy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

 

10. Spory mezi prodávajícím a kupujícím

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”.

 

11. Ustanovení o cenách a produktech

1. Informace o cenách svatebních oznámení a menu

Ceny produktů jsou uvedeny u každého výrobku s možností kalkulace v požadovaném množství a zvolené technologií tisku.

Při změnách jako jsou například změna stuhy, změna papíru, jeho barvy a dalších úprav dle přání zákazníka, je cena kalkulována individuálně.

Ke každé zakázce s tiskem se připočítává standardní cena přípravy tisku. Ta zahrnuje grafickou sazbu, mailovou korespondenci s korekturami, nastavení technologií. Změna ceny přípravy tisku může nastat v případě požadavku na použití více technologií potisku.

V ceně přípravy tisku jsou započítány maximálně 3 korektury. Za každou další korekturu, nezpůsobenou dodavatelem, bude účtován paušální poplatek 60,50 Kč s DPH.

Standardní ceny příprav tisku oznámení a ostatních tiskovin se řídí aktuálními cenami uvedenými vždy u daného produktu.

Při dodání vlastní sazby, do které již není nutné zasahovat, se cena příprav bude stanovovat individuálně.

Svatební oznámení s tiskem je omezeno minimálním množstvím 15 ks.

V případě potisku ražbou folií (zlatotisk), je účtována výroba štočku. Pro cenu je rozhodující jeho velikost. Štoček malý je za 350,90 Kč s DPH, střední je za 471,90 Kč s DPH a velký je za 592,90 Kč s DPH.   

Některá oznámení mají na přední straně jména snoubenců, datum svatby, monogram tištěný ražbou nebo jinak speciálně zpracovanou titulní stranu a za toto zpracování je účtována tzv. příprava tisku titulní strany / štoček. V případě kombinací více technologií se cena vypočítává individuálně. Pokud se text nevejde do daného formátu vybraného produktu, dodavatel cenu dle dohody s odběratelem navýší.

Při dotisku, již dříve uskutečněné zakázky, účtuje dodavatel paušální cenu produktů a přípravu ve výši 50 % původní ceny přípravy tisku.

2. Informace o cenách pozvánek

Pozvánky ke svatebnímu stolu nejsou omezeny počtem. Jsou dodávány bez potisku i s potiskem. Při potisku pozvánek jiným textem, než je uveden v nabídce objednávky, připočítáváme paušální cenu 350 Kč s DPH. U některých pozvánek je připočítávána cena za specifické úkony, kterou zjistíte v kalkulaci.

3. Informace o cenách jmenovek

Jmenovky na svatební stůl je možné objednat bez potisku i s potiskem. Minimální množství není stanoveno. Potisk jmenovek je možno realizovat pouze digitálním tiskem (nelze využít ražbu fólií a termografický tisk). K ceně s tiskem se připočítává paušální cena přípravy grafické sazby jmenovek 450 Kč s DPH. U některých jmenovek je připočítávána cena za specifické úkony, kterou zjistíte v kalkulaci.

4. Informace o kompletacích produktů

Svatební oznámení, menu, pozvánky, jmenovky, jsou dodávány standardně nezkompletované, tj. v rozloženém stavu. Kompletaci provádíme na vyžádání kupujícího. Za kompletaci prodávající účtuje 6,05 Kč/ks včetně DPH. Výjimku tvoří tiskoviny doplněné o stuhy a spony. Ty jsou již z výroby automaticky zkompletované a cena za jejich kompletaci je zahrnuta v ceně produktu. 

Krabičky, košíčky dodáváme v rozloženém stavu.

5. Obálky

Obálky klasické, bílé jsou dodávány ke všem druhům svatebních oznámení zdarma a jsou již zahrnuty v ceně. V případě, že si kupující vybere obálky v designu svatebního oznámení, tehdy je dodáno požadované množství bez klasických obálek. V případě výběru designových obálek pouze v částečném počtu, je do plného počtu doplněno klasickými obálkami.

Obálky v designu oznámení mají svou cenu, která je uvedená u produktu. Upozorňujeme, že obálky ke svatebním oznámením nestandardních rozměrů (120 x 195 mm, 160 x 160 mm, 148 x 148 mm a 140 x 140 mm) většinou nelze zakoupit v maloobchodní prodejní síti.

6. Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky, jako je např. změna materiálu nebo barevnosti produktů.

 

12. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf)

Copyright 2023 Goldpress s.r.o. All rights reserved | Keloc NET